Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BadmintonWorld Bespanservice en op alle met BadmintonWorld Bespanservice aangegane overeenkomsten. 

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door BadmintonWorld Bespanservice is ingestemd.

1.5 De internetsite van BadmintonWorld Bespanservice richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BadmintonWorld Bespanservice in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 BadmintonWorld Bespanservice behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van BadmintonWorld Bespanservice en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 BadmintonWorld Bespanservice is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. BadmintonWorld Bespanservice is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen

een offerte door de Koper is getekend en door BadmintonWorld Bespanservice is ontvangen ingeval door BadmintonWorld Bespanservice een op naam gestelde offerte is uitgebracht

de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website/webshop en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan BadmintonWorld Bespanservice via elektronische weg is verzonden en door BadmintonWorld Bespanservice is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.6 Koper en BadmintonWorld Bespanservice komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van BadmintonWorld Bespanservice zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BadmintonWorld Bespanservice is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW)

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die BadmintonWorld Bespanservice in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BadmintonWorld Bespanservice worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat en/of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld. Ook is deze te vinden in bij de informatie over de verzendingen op de website.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan betaald worden via iDEAL, PayPal of overboeking.

4.2 BadmintonWorld Bespanservice kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via schriftelijke mededelingen in de filialen van BadmintonWorld
Bespanservice

4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.

4.4 In het geval door BadmintonWorld Bespanservice een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BadmintonWorld Bespanservice als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens 
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.7 In geval van niet-tijdige betaling is BadmintonWorld Bespanservice bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft BadmintonWorld Bespanservice ernaar om bestellingen die voor 15:00 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen vijf werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. BadmintonWorld Bespanservice kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering bij een BadmintonWorld Bespanservice filiaal. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt een tegoed bon.

6.2 Ruilen van producten die zijn aangekocht, die via de internetsite, of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering. De verzendkosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Koper. De Koper ontvangt een tegoedbon.

6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt BadmintonWorld Bespanservice zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met BadmintonWorld Bespanservice is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door BadmintonWorld Bespanservice geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. BadmintonWorld Bespanservice vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 De aansprakelijkheid van BadmintonWorld Bespanservice is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BadmintonWorld Bespanservice .

8.3 BadmintonWorld Bespanservice is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 In het geval de Koper via BadmintonWorld Bespanservice een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BadmintonWorld Bespanservice of de fabrikant zijn verricht

indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt

indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

8.6 De Koper is gehouden BadmintonWorld Bespanservice te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BadmintonWorld Bespanservice mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat BadmintonWorld Bespanservice op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. BadmintonWorld Bespanservice is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.8 Rackets welke door BadmintonWorld Bespanservice dienen te worden bespannen, worden tot de maximaal toegestane sterkte (volgens opgave leverancier) bespannen. Strakker bespannen is mogelijk maar is voor uw eigen risico. BadmintonWorld Bespanservice is niet aansprakelijk voor eventuele racketbreuk wanneer het frame beschadigd is.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is BadmintonWorld Bespanservice niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BadmintonWorld Bespanservice, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BadmintonWorld Bespanservice, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 BadmintonWorld Bespanservice zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreide Privacy verklaring.

11.2 BadmintonWorld Bespanservice neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van BadmintonWorld Bespanservice of overeenkomsten gesloten met BadmintonWorld Bespanservice worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch, c.q. het kantongerecht te Eindhoven, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen

13.1 BadmintonWorld Bespanservice is gevestigd te TILBURG, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67571247. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 087-8709689  of via het e-mailadres info@badmintonworld.nl. 
Rekeningnummer: NL38KNAB0255687923, t.n.v. BadmintonWorld Bespanservice te Tilburg. BTW-nummer: NL001780828B28

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar boven staand adres of per e-mail.

13.2 BadmintonWorld Bespanservice streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden

Cart
Your cart is currently empty.